Bestuursrecht

Algemeen bestuursrecht

Het algemeen bestuursrecht is een veelomvattend rechtsgebied dat, eenvoudig gezegd, regelt waar bestuursorganen zich aan moeten houden. Het bestuursrecht regelt ook hoe burgers en bedrijfsleven zich tegen het optreden van bestuursorganen kunnen beschermen. Het is het recht voor, van en tegen het overheidsbestuur. In het bestuursrecht is vastgelegd met welke instrumenten het overheidsbestuur handelt, de normen die hierbij in acht moeten worden genomen en de mogelijkheden om zich tegen het overheidsbestuur te verzetten.

 

Besluiten van bestuursorganen

Binnen het bestuursrecht draait alles om besluiten van bestuursorganen zoals de gemeenteraad en het college van B&W. Het bekendste besluit is de beschikking. Omdat besluiten van bestuursorganen vaak grote gevolgen hebben voor de betrokkenen, is het belangrijk dat de kwaliteit van de besluitvorming wordt bewaakt. Dit gebeurt voor een gedeelte via politieke controle van de vertegenwoordigende organen, zoals de gemeenteraad, maar ook via de rechter.

 

Bezwaarschrift indienen

U kunt ook zelf enige controle uitoefenen op besluiten, indien u als belanghebbende kunt worden aangemerkt. Als u het niet eens bent met de beslissing van het overheidsorgaan of er wordt niet op tijd een beslissing is genomen, kunt u in bezwaar gaan of een zienswijze (bedenking) indienen. In principe is er een termijn van zes weken waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend. Het is van belang een bezwaarschrift of zienswijze tijdig in te dienen. Doet u dit niet, dan kunt u ook niet meer in beroep tegen het besluit. Dit houdt in dat u niets meer via de rechter kunt bereiken.

Advocatenkantoor El Joghrafi kan u begeleiden bij het opstellen van een juridisch steekhoudend bezwaarschrift en het indienen ervan. Wij garanderen dat alles dan binnen de vastgelegde termijnen plaatsvindt.

 

Bezwaar en beroep

In veel gevallen staat na de  afwijzing van het bezwaarschrift de gang naar de bestuursrechter open, door tegen het besluit op het bezwaarschrift in beroep te gaan. Niet tegen alle besluiten kunt u bezwaar aantekenen of in beroep gaan. Sommige besluiten, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente, zijn uitgesloten van bezwaar en beroep. In het geval dat er tegen een besluit geen bezwaar of beroep mogelijk is, kunt u soms toch nog via de burgerlijke rechter een schadevergoeding krijgen. Advocatenkantoor El Joghrafi kan u adviseren over de eventuele mogelijkheden van in beroep gaan en hebben veel ervaring met diverse procedures bij zowel de bestuursrechter als de burgerlijke rechter.